Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2007

Κυριακή Προσευχή

Πάτερ ημών,
ο εν τοις ουρανοίς
αγιασθήτω το όνομά σου,
ελθέτω η βασιλεία σου,
γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών,
και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Ό,τι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας.
Αμήν.


Ο λόγος που αναφέρω κάτι τόσο προφανές για την εποχή μας είναι γιατί στο σχολείο δεν έμαθα μία φράση. Μία φράση αρκετά δυνατή... Τελειώναμε την προσευχή νωρίτερα. Και το έμαθα χτες...
"Γιατί δική Σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα των ουρανών".

Δεν υπάρχουν σχόλια: